Alokacija imovine
Raspodjela sredstava među različitim vrstama imovine (dionice, obveznice, depoziti, nekretnine…)

Arbitraža
Kupovanje neke robe na jednom tržištu da bi je se prodalo na drugom. Mnoge vrijednosnice kotiraju na više tržišta i na tim tržištima imaju različite cijene. Arbitraža predstavlja nerizičnu zaradu.

Asset/liability management

Način upravljanja sredstvima financijske institucije da bi se postigla njihova dva temeljna cilja – da bi se ostvario očekivani povrat na uložena sredstva i da bi imovina ostala veća od obveza.

Bid
Cijena po kojoj je netko voljan kupiti neku vrijednosnicu.

Burza (stock exchange)
Organizirana tržišta na kojima se trguje različitim kategorijama imovine (dionice, obveznice, različite robe…) po unaprijed definiranim i strogo utvrđenim pravilima uvrštenja i trgovanja uvrštenim kategorijama.

Devizno tržište (fx – foreign exchange market)
Dio ukupnog tržišta, na kojemu se prema određenim pravilima trguje devizama, odnosno razmjenjuju se nacionalne valute po deviznom tečaju formiranom na osnovi njihove ponude i potražnje. Granice fluktuiranja odnosnih tečajeva određene su intervencijama centralnih banaka.

Investicijski fond (investment fund)
Investicijski fond se osniva na temelju odobrenja Komisije za vrijednosne papire isključivo radi javnog prikupljanja novčanih i imovinskih sredstava javnom prodajom, odnosno izdavanjem udjela u fondu ili dionica, čija se sredstva, uz primjereno uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika, ulažu u prenosive vrijednosne papire i/ili nekretnine te depozite u financijskim institucijama.

Izlazna naknada (redemption fee)
Dio ukupne vrijednosti novčanih sredstava koji se povlači iz otvorenog investicijskog fonda. Plaća se društvu za upravljanje fondovima prilikom prodaje udjela.

Konverzija vrijednosnih papira (conversion)
Postupak zamjene vrijednosnih papira za druge vrste vrijednosnih papira ili za iste vrijednosne papire drugih emisija, odnosno serija.

Krivulja prinosa (yield curve)
Grafički prikaz odnosa vremena dospijeća jedne vrste financijskog instrumenta i prinosa tog instrumenta. Odnos ovih veličina označava se i pojmom – vremenska struktura kamatnih stopa. Najčešći oblici su normalna (pozitivna), inverzna (negativna) i ravna.

Kupon (coupon)
Periodične isplate kamate na vrijednosnicu imaocu instrumenta. Kupon se izražava kao anualizirana postotna vrijednost nominalnog iznosa instrumenta duga. Kuponski način naplate kamata je uobičajen, popularan i najčešće je polugodišnji i godišnji. Karakterističan je za emisije obveznica u materijalnom obliku i glasi na donosioca, pri čemu kupon može naplatiti svatko tko ga posjeduje.

Mješoviti fond (balanced fund)
Vrsta otvorenih investicijskih fondova koji ulažu u razne vrste financijske imovine na temelju omjera propisanih prospektom i statutom fonda. Najčešći su podjednaki omjeri ulaganja u obveznice i dionice. Takav fond privlači investitore koji žele mogućnost višeg prinosa kojeg nude dionice i stabilnost koju pružaju obveznice.

Novčani fond (money market fund)
Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u instrumente novčanog tržišta koji nose minimalan rizik (depoziti, trezorski zapisi, blagajnički zapisi i dr.).

Obveznički fond (bond fund)
Vrsta investicijskog fonda koji sredstva ulaže u obveznice različitih izdavatelja. Prinosi fondova su stabilni uz smanjen rizik zbog sigurnosti obveznica.

Otvoreni investicijski fond (open-end investment fund)
Otvoreni fond je zasebna imovina, bez pravne osobnosti, što ga uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire osniva društvo za upravljanje fondovima, kojemu je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava izdavanjem i javnom prodajom dokumenata o udjelu. Obveza fonda je da u svakom trenutku bezuvjetno otkupi izdane udjele.

Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom jest zasebna imovina, bez pravne osobnosti, koju uz odobrenje Agencije osniva Društvo s ciljem prikupljanja novčanih sredstava javnom ponudom udjela u fondu, čija se sredstva ulažu u skladu s odredbama Zakona i čiji imatelji imaju pravo, pored prava na razmjerni udio u dobiti fonda, u svako doba zahtijevati isplatu udjela i na taj način istupiti iz fonda.

Prospekt fonda (fund prospectus)
Dokument o poslovanju fonda odobren od strane Komisije za vrijednosne papire koji detaljno propisuje uvjete poslovanja fonda. Dokument se izdaje prilikom osnivanja investicijskih fondova i u njemu su sadržani svi bitni podaci za predstavljanje fonda potencijalnim investitorima (strategija ulaganja, investicijski limiti, ulazne naknade i dr.).
Zatvoreni investicijski fond (close-end investment fund)
Zatvoreni fond je dioničko društvo što ga uz odobrenje Komisije za vrijednosne papire osniva i njime upravlja društvo za upravljanje fondovima, kojemu je predmet poslovanja isključivo prikupljanje novčanih sredstava i imovinskih stvari javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava. Društvo za upravljanje fondom nema obvezu otkupa dionica na zahtjev dioničara, već se njima trguje na nekom tržištu vrijednosnih papir