Davatelj leasinga
Svaka osoba koja, u skladu sa Zakonom o leasingu, ima pravo obavljati poslove leasinga.

Jamčevina
Jamčevina se plaća u operativnom leasingu s jamčevinom. Jamčevina predstavlja novčani polog koji se pohranjuje u ugovorenoj visini za cijelo vrijeme trajanja Ugovora kao osiguranje za podmirenje možebitnih otvorenih tražbina davatelja leasinga prema primatelju leasinga nakon isteka, odnosno prijevremenog prestanka ugovora o leasingu. Po isteku odnosno prijevremenom prestanku ugovora o leasingu davatelj leasinga primatelju leasinga vraća jamčevinu u cijelosti ukoliko po ugovoru ne postoje otvorena potraživanja, odnosno umanjenu za iznos otvorenih potraživanja, ukoliko ista postoje.

Leasing
Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora sa dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o leasingu odobrava pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a primatelj leasinga za to plaća određenu naknadu. Vrste leasinga: financijski i operativni leasing (operativni leasing s predujmom naknade i operativni leasing s jamčevinom – za razliku vidi objašnjenje pojmova „predujam naknade” i „jamčevina”).

Otkupna vrijednost (financijski leasing)
Predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost otkupa predmeta leasinga u trenutku isteka ugovorenog trajanja ugovora o financijskom leasingu za koju isključivo primatelj leasinga ima pravo otkupiti objekt leasinga u trenutku isteka ugovorenog trajanja ugovora.
Primatelj leasinga
Svaka osoba koja na osnovi ugovora o leasingu stječe pravo korišenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade.

Učešće
Učešće se plaća u financijskom leasingu. Učešće predstavlja unaprijed plaćeni dio glavnice.

Ostatak vrijednosti (operativni leasing)
Predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost predmeta leasinga u trenutku isteka ugovorenog trajanja Ugovora o operativnom leasingu koja se temelji na očekivanoj vrijednosti predmeta leasinga u trenutku isteka ugovorenog trajanja Ugovora (ovisno o ugovorenom trajanju Ugovora i ugovorenim ograničenjima korištenja predmeta leasinga, primjerice godišnje ograničenje prijeđenih kilometara ili radnih sati), a pri mehaničkom, funkcionalnom i vizualnom stanju predmeta leasinga primjerenom njegovom redovitom korištenju od strane dobrog gospodarstvenika. Ugovoreni ostatak vrijednosti ne mora biti jednak tržišnoj vrijednosti predmeta leasinga u trenutku prestanka Ugovora.

Predmet leasinga
Svaka pokretna ili nepokretna stvar odnosno svaka pojedinačna fizički određena stvar sa svojim pripadnostima koju je za objekt leasinga izabrao primatelj leasinga te koja je definirana ponudom odnosno računom dobavljača.